Публічний договір

Публічний договір
про надання телекомунікаційних послуг

м. Южноукраїнськ                                                             10 серпня 2021 року

Дочірнє підприємство телевізійних систем «Квант» приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» (надалі – Оператор), яке діє на підставі Ліцензії виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 23.07.2018 року, внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 3612, керується Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012р., статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публічно пропонує укласти договір (оферту) необмеженому колу дієздатних повнолітніх фізичних осіб на отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує (розміщує) даний Публічний договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент (споживач) – фізична особа, що уклала з Оператором Договір.

Абонентна плата – фіксований щомісячний платіж за Послуги, що надаються Оператором протягом розрахункового періоду незалежно від факту отримання Послуг.

Акцепт – повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Внесення грошових коштів на Особовий рахунок (Внесення грошових коштів) – оплата Абонентом Послуг, що здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора з вказанням ID Абонента. 

Договір – це публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом прийняття Абонентом пропозиції укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору. 

Заява-замовлення про приєднання до публічного договору – це документ, яким фізична особа підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами, замовляє послуги (надалі – Заява про приєднання до Договору).

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet.

Логін – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Місце надання послуг – конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. 

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Особистий рахунок (ОР) – форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження грошових коштів Абонента і списання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання, або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт. 

Послуга – телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Припинення надання послуг – припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Разовий платіж – фіксований разовий платіж за підключення/повторне підключення або переключення Абонента на іншу адресу (переадресація).

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному місяцю з моменту оплати Послуг, в кінці якого здійснюється списання грошових коштів з Особистого рахунку Абонента в розмірі всіх Абонентних плат, передбачених обраним(и) Абонентом за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого місяця. 

Сайт Оператора (Сайт) – сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: kvant.mk.ua.

Списання грошових коштів з Особистого рахунку – списання Оператором з платежів Абонента, зарахованих на його Особистий рахунок, грошових коштів в якості оплати за Послуги. 

Прейскурант (Тарифи) – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також порядок їх замовлення, надання, отримання і тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання сигналів, знаків, письмового тексту, зображень та звуків, або повідомлень будь-якого роду по радіо-, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Точка демаркації (зона відповідальності) – точка розмежування відповідальності Оператораі Абонента при наданні Послуг.

Терміни, які використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правилах та інших нормативно-правових актах.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до Цивільного кодексу України, Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини Оператора та Абонента у сфері телекомунікацій України.

2.2. Укладенням цього Договору, Сторони набувають права та приймають на себе обов’язки, що визначені Законами, Правилами та обумовлені цим Договором.

2.3. Акцептування Договору:

2.3.1. Підтвердженням повного і безумовного акцептування публічної оферти є здійснення фізичною особою процедури реєстрації або перереєстрації та внесення плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Оператору заповненої Заяви-замовлення про приєднання до Публічного договору (далі – Заява (Додаток 1 до даного Договору)). 

2.3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами з моменту отримання Оператором Заяви та оплати Абонентом замовлених Послуг.

2.3.3. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонента на cайті Оператора: kvant.mk.ua та в Абонентському відділі, не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Оператора і не можуть бути ним передбачені. 

У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір відповідно до умов цього Договору. Не розірвання Абонентом Договору у строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору. 

2.5. Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг. 

2.6. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів. 

2.7. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язані керуватися Правилами та чиним законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Оператор надає Абоненту платні телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг згідно з чинними Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору.

3.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

3.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

3.3.1. послуги доступу до мережі Інтернет.

3.4. Додатковими телекомунікаційними послугами є:

3.4.1. інші послуги, які може надавати Оператор в межах цього Договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення;

4.1.2. надання Абонентом Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;

4.1.3. оплата замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги.

4.2. Оператор відкриває Абоненту персональний Особистий рахунок (далі – ОР), номер якого унікальний. На ОР Абонента враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Абонента. Особистий рахунок є єдиним джерелом інформації про об‘єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань. 

4.3. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження при від’ємному балансі Особистого рахунка Абонента.

4.4. При припиненні Оператором надання телекомунікаційних послуг, у випадку, передбаченому п.4.3 Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг в повному обсязі згідно з обраним тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період, в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення впродовж шести розрахункових періодів Оператор вважатиме Договір розірваним в односторонньому порядку за ініціативою Абонента.

4.5. Відновлення надання послуг у випадку їх припинення, здійснюється протягом 2-х робочих днів з моменту належного поповнення ОР Абонента.

4.6. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключити кінцеве обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь, або кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в даному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України “Про телекомунікації” та Правил.

4.7. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. 

4.8. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожна і загальною тривалістю до однієї доби на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

5.1.1. вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі. При цьому такі зміни не потребують згоди Абонента;

5.1.2. встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати, або змінювати Тарифні плани, чи плату за Додаткові послуги. При цьому такі зміни не потребують згоди Абонента;

5.1.3. тимчасово повністю, або частково припиняти, або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив, або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення, або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента;

5.1.4. здійснювати повне, або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором;

5.1.5. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним, або частковим обмеженням надання телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного устаткування і його модернізації;

5.1.6. створювати та зберігати архіви з інформацією, яка отримана в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами, й розкривати будь-які відомості у разі необхідності відповідно до діючого законодавства України на вимогу державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших Абонентів, якщо це не суперечить відповідним нормам Конституції України. Вчинення таких дій не стосується розголошення конфіденційної інформації Абонента;

5.1.7. залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом;

5.1.8. у безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особистий рахунок Абонента грошові кошти;

5.1.9. здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи;

5.1.10. змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та у Особистому кабінеті Абонента;

5.1.11. без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг;

5.1.12. вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору;

5.1.13. Оператор має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

5.2. Оператор зобов’язаний:

5.2.1. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору;

5.2.2. інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (за письмовим запитом Абонента);

5.2.3. попереджувати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбачених цим Договором;

5.2.4. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.5. приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

5.2.6. відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора протягом доби з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом доби;

5.2.7. виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та Правил.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право:

6.1.1. отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору;

6.1.2. замовляти у Оператора будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів;

6.1.3. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

6.1.4. при користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером, відповідно до умов Тарифних планів;

6.1.5. письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг;

6.1.6. абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

6.2. Абонент зобов’язаний:

6.2.1. при отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені даним Договором;

6.2.2. письмово повідомляти Оператора про зміну особистих даних вказаних Абонентом у Заяві про приєднання до Договору, або які були надані Оператору в процесі користування телекомунікаційними послугами, у місячний термін з моменту виникнення таких змін;

6.2.3. не допускати використання кінцевого обладнання, через яке отримується доступ до мережі Інтернет, для вчинення протиправних дій, або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.4. не допускати використання кінцевого обладнання та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.5. утримувати у справному стані кінцеве обладнання в межах території Абонента;

6.2.6. не допускати дії, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам;

6.2.7. надавати, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

6.2.8. не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за заявкою Абонента;

6.2.9. не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.10. самостійно стежити за станом свого ОР, не допускати від’ємного балансу ОР;

6.2.11. забезпечити регулярний (не менше одного разу на сім календарних днів) перегляд інформації на Офіційному сайті Оператора з метою вчасного отримання інформації, яку надає Оператор для Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента;

6.2.12. виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та Правил.

7. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

7.1. Тарифи на послуги встановлюються Оператором самостійно, крім тих, що згідно із Законом України “Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню. Тарифи, встановлені Оператором, включають всі податки та збори, встановлені законодавством України.

7.2. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

7.2.1. авансовий платіж, що включає оплату вартості обраного тарифного плану та замовлених додаткових послуг за наступний повний розрахунковий період;

7.2.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів, (в тому числі одноразовий початковий платіж та платежі, пов’язані із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

7.3. Списання грошових коштів за телекомунікаційні послуги за Договором здійснюються Оператором в останній день розрахункового періоду.

7.4. Оплати за цим Договором Абонент здійснює шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Оператора в національній валюті України. У платіжному дорученні на оплату рахунку Абонент зобов’язаний вказати свій ID. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора, якщо способом оплати не передбачено інше.

7.5. Зарахування коштів на ОР Абонента здійснюється протягом наступного робочого дня, що настає за днем зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

7.6. Абонент здійснює оплати послуг у відділеннях банків, через платіжні інтернет-системи, касу Оператора та іншими вказаними Оператором способами.

7.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від погашення заборгованості перед Оператором.

7.8. Абонент відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.9. Абонент має право один раз впродовж одного розрахункового періоду змінити свій тарифний план. Зміна тарифного плану здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, наданої Оператору не менше ніж за 3 (три) робочі дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з першого дня нового розрахункового періоду.

7.10. У випадку припинення дії Договору в разі залишення на ОР Абонента невикористаних коштів Оператор на підставі письмової заяви Абонента виплачує йому залишок коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідальність Оператора:

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації» та Правилами.

8.2. У разі неусунення протягом однієї доби, а в зоні відповідальності Абонента – протягом 3 днів, із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

8.3. Оператор телекомунікацій у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.

8.4. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії та/або вилучення радіочастотного ресурсу внаслідок порушення Оператором телекомунікацій законодавства, Оператор зобов’язаний відшкодувати Абоненту витрати, пов’язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг, у встановленому законом порядку. 

8.5. З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

8.6. Оператор не несе відповідальності:

8.6.1. за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

8.6.2. за якість Послуг при пошкодженнях Кінцевого обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

8.6.3. за якість послуги (через особливості розповсюдження радіохвиль) у випадках знаходження кінцевого обладнання Абонента поблизу природних та/або штучних (у т.ч. промислових) джерел електромагнітних випромінювань, активних радіозавад, поблизу масивних металевих конструкцій та залізобетонних споруд, несприятливих метеорологічних та/або топографічних умов, а також внаслідок несправності кінцевого обладнання Абонента.

8.6.4. за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово, або постійно недоступні через мережу Інтернет;

8.6.5. за відсутність обліку платежу Абонента на його Особистому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора;

8.6.6. за забезпечення безпеки кінцевого обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

8.6.7. за ненадання, або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

8.6.8. за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

8.6.9. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

8.7. Трафік вважається прийнятим, або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента, або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата/або транзитного Оператора, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Оператора, чи помилками, зробленими Абонентом.

8.8. Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

Відповідальність Абонента:

8.9. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації» та Правилами.

8.10. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини споживача, усі витрати Оператора телекомунікацій на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на споживача. 

8.11. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі. 

8.12. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Порядок і терміни розгляду заяв та скарг Абонента встановлюються Законом України «Про звернення громадян».

9.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі – звернення) з питань надання і отримання телекомунікаційних послуг. Звернення подаються Абонентом в письмовому вигляді або в усному під час особистого прийому і підлягають реєстрації у встановленому Оператором порядку.

9.3. Повідомлення або документи, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором.

9.4. При відхиленні звернення повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для розгляду строки, Абонент має право звернутися до суду.

9.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

9.6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.Цей Договір набуває чинності 10 серпня 2021 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Оператором. 

10.2. Після набрання чинності цього Договору всі інші договори, що були укладені між Абонентом та Оператором щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет, втрачають чинність. 

10.3. Для Споживачів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Оператора після 10 серпня 2021 року, Договір набуває чинності з дати подачі Абонентом письмової Заяви про приєднання до даного Публічного договору і оплати замовлених Послуг ( з моменту акцептування публічної оферти). 

10.4.В ході виконання цього Договору в нього можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) на офіційному веб-сайті Оператора kvant.mk.ua (постійно доступний для ознайомлення) та у куточку споживача Абонентського відділу Оператора (постійно доступний для ознайомлення).

10.5. Даний Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору та/або чинним законодавством України.

10.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у будь-якому з наступних випадків:

10.6.1. при незгоді з будь-якими змінами та/або доповненнями до умов Договору, змін Тарифів, призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, тощо Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора. Не розірвання Абонентом Договору у строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами та/або доповненнями до Договору. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у цьому пункті способу волевиявлення.

10.6.2. у випадку відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на ОР Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово за 7 (сім) календарних днів до наміченої дати розірвання Договору. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

10.7. Оператор може припинити (розірвати) дію Договору, попередивши про це Абонента що найменше за 7 (сім) календарних днів до дати припинення (розірвання) Договору будь-яким засобом зв’язку.

10.8. При розірванні Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії до житла Абонента.

10.9. В разі визнання недійсними деяких умов Договору не тягне за собою визнання недійсним Договору в цілому.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ АБОНЕНТА

11.1. Абонент у зв’язку з укладенням цього Договору надає свою згоду Оператору на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах цього Договору.

11.2. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Оператором, будь-якою особою, пов’язаною з Оператором відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів, які мають укладені договори у певних або всіх особах, пов’язаних з Оператором відносинами контролю).

11.3. Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

11.4. Абонент дає свою згоду та надає Оператору право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Оператором третім особам для:

  • ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;
  • здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Оператора;
  • телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Оператора;
  • проведення акцій, маркетингових досліджень.

Додатки до Договору:

1. Додаток № 1, зразок заяви-замовлення про приєднання до Публічного договору.

Місцезнаходження та реквізити Оператора:

Дочірнє підприємство телевізійних систем «Квант» приватного акціонерного товариства «Атомсервіс»

55000, Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, проспект Незалежності, будинок 25-А,

р/р UA253264610000026005171080249 в ФМОУ АТ «Ощадбанк», МФО 326461, код ЄДРПОУ 23631097, ІПН 236310914092, витяг з реєстру платників ПДВ 1714094500008 від 04.05.2017 

тел./факс (05136) 5-88-15,

e-mail: tv@kvant.mk.ua; dptskvant@gmail.com

Директор Скуляр Микола Сергійович


Додаток № 1

до Публічного договору
про надання телекомунікаційних 
послуг від 10.08.2021 року

ЗРАЗОК

Директору ДПТС “Квант”
Скуляру М.С.

Послуги доступу до мережі Інтернет

ЗАЯВА – ЗАМОВЛЕННЯ (О/Р № __________)

про приєднання до Публічного договору

Фізична особа

Прізвище, ім’я, по-батькові: ______________________________________________________________

Паспорт (серія, номер): _________ №______________

Ким виданий, коли виданий: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код: ________________________

Контактні телефони (домашній, мобільний): ________________________________________________

Електронна пошта (при наявності): _____________________________

Адреса підключення: вул.(пр-т, б-р) ________________________________буд.______,кв._____,

(місця надання послуг) під’їзд _____, поверх _____, код під’їзду _________.

Реєстрація місця проживання:_______________________________________________________

Тарифний планЛогінПарольІР адресаТехнологія
Швидкість _____________Мб/с
Вартість з ПДВ _________грн.
Підключення ___________грн.
Додаткова інформація:


Контакти Оператора№ телефонів
Контактні особи з технічних та комерційних питань (05136) 5-97-65, (05136) 5-67-11
Оператори(05136) 5-67-11, 099-376-77-75,097-877-90-10 (Viber), 063-013-65-10
Цілодобова технічна підтримка(05136) 5-67-11, 099-376-77-75, 097-877-90-10 (Viber), 063-013-65-10
E-maildptskvant@gmail.com

_______________
(дата)

_______________
(підпис)